Reklamační řád

Reklamace platné od 1. 10. 2016

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele (z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivého zboží (minimálně 24 měsíců záruka). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující může uplatnit zajištění opravy v autorizovaném servisu, nebo u prodejce.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, vyhotoví se písemný záznam s přepravcem o poškození na přepravní list s kopií a bezprostředně se kupující dohodne s prodávajícím na způsobu řešení. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

O výrobní vadě, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, doporučujeme bez zbytečného odkladu vyrozumět neprodleně prodávajícího a to nejlépe do 2 dnů od převzetí zboží na adresu info@ablelektro.cz .Pověřený pracovník prodávajícího bude kupujícího kontaktovat s řešením vzniklé situace.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží během záruční doby (na základě posouzení a písemného vyjádření autorizovaného servisního střediska) bude toto zboží vyměněno za nové, bezvadné, případně vráceny peníze. V případě zjištění vady odstranitelné, bude vada odstraněna v nejkratším možném termínu. Nejpozději v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po předložení nabývacích dokladů provede záruční opravu pouze příslušný autorizovaný servis. Autorizovaný servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.